Skip to content

Berikanlah peringatan akan hari besar yang pasti datang, di mana manusia tak lagi bisa beramal

juz30.png

Mutiara Juz 30

*Peringatan: Hari yang dijanjikan dan pasti datang*

– Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, 78:17
yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, 78:18
dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, 78:19
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. 78:20

– Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Rabb Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. 78:38

– Itulah hari yang pasti terjadi, Maka barangsiapa yang menghendakai, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. 78:39

– (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, 79:6
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. 79:7
hati manusia pada waktu itu sangat takut, 79:8
pandangannya tunduk. 79:9

– (Orang-orang kafir) berkata, “Apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?” 79:10
Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? 79:11
Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.” 79:12
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, 79:13
maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. 79:14

– (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? 79:42
Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? 79:43
Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). 79:44
Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). 79:45
Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari 1554. 79:46

– Apabila matahari digulung 81:1
dan apabila bintang-bintang berjatuhan, 81:2
dan apabila gunung-gunung dihancurkan, 81:3
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan), 81:4
dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, 81:5
dan apabila lautan dipanaskan. 81:6
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), 81:7
apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, 81:8
karena dosa apakah dia dibunuh, 81:9
dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, 81:10
dan apabila langit dilenyapkan, 81:11
dan apabila neraka jahim dinyalakan, 81:12
dan apabila surga didekatkan, 81:13
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. 81:14

– Apabila langit terbelah, 82:1
dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, 82:2
dan apabila lautan dijadikan meluap, 82:3
dan apabila kuburanKuburan dibongkar, 82:4
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. 82:5

– Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? 82:17
Sekali lagi, tahukah apakah hari pembalasan itu? 82:18
(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. 82:19

– Apabila langit terbelah, 84:1
dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya langit itu patuh, 84:2
apabila bumi diratakan, 84:3
dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, 84:4
dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya). 84:5

– Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. 84:16
dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, 84:17
dan dengan bulan apabila jadi purnama, 84:18
sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan) 1567. 84:19

*Tempat kembali mereka yang kafir*

– Sesungguhnya neraka jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai 1548, 78:21
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, 78:22
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, 78:23
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, 78:24
selain air yang mendidih dan nanah, 78:25
sebagai pembalasan yang setimpal. 78:26
Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, 78:27
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sungguh-sungguhnya, 78:28
Dan segala sesuatu sudah Kami catat dalam suatu kitab 1549. 78:29
Karena itu rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. 78:30
Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya dan orang kafir berkata, “Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.” 78:40

– Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. 79:34
Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, 79:35
dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. 79:36
Adapun orang yang melampaui batas, 79:37
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, 79:38
maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). 79:39

– Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 1562, 83:1
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 83:2
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 83:3
Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 83:4
pada suatu hari yang besar, 83:5
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam 83:6
Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin 1563. 83:7
Tahukah kamu apakah sijjin itu? 83:8
(Ialah) kitab yang bertulis. 83:9
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, 83:10
(yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. 83:11
Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampui batas lagi berdosa, 83:12
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata, “Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.” 83:13
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. 83:14
Sekali-kali tidak 1564, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabb mereka. 83:15
Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. 83:16
Kemudian, dikatakan (kepada mereka), “Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.” 83:17

– Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya 1566. 84:6
Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, 84:7
maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, 84:8
dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. 84:9

– Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, 84:10
maka dia akan berteriak, “Celakalah aku.” 84:11
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 84:12
Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). 84:13
Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Rabbnya). 84:14
(Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya. 84:15

– Mengapa mereka tidak mau beriman?, 84:20
dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, 84:21
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya), 84:22
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka). 84:23
Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih, 84:24

– Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. 85:10

– Sudah datangkah kepadamu (tentang) hari pembalasan 88:1
Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, 88:2
bekerja keras lagi kepayahan, 88:3
memasuki api yang sangat panas (neraka), 88:4
diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. 88:5
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, 88:6
yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. 88:7

– Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang memberi peringatan. 88:21

– Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata, “Rabbku telah memuliakanku.” 89:15
Adapun bila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata, “Rabbku menghinakanku 1576.” 89:16

– Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim 1577, 89:17
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, 89:18
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil), 89:19
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. 89:20

– Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 89:21
dan datanglah Rabbmu; sedang malaikat berbaris-baris. 89:22
dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. 89:23
Dia mengatakan, “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini.” 89:24
Maka pada hari itu tiada seorangpun menyiksa seperti siksa-Nya 1578, 89:25
dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya. 89:26

– Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk, 92:12
dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia. 92:13
Maka, Kami memperingatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. 92:14
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, 92:15
yang mendustakan (kebenaran) dan (berpaling) dari iman. 92:16

– Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, 101:8
maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 101:9
Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 101:10
(yaitu) api yang sangat panas. 101:11

– Bermegah-megahan telah melalaikan kamu 1599, 102:1
sampai kamu masuk ke dalam kubur. 102:2
Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 102:3
dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 102:4
Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, 102:5
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam, 102:6
dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yakin 1600, 102:7
kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). 102:8

– Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, 104:1
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya 1601, 104:2
ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, 104:3
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. 104:4
Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 104:5
(yaitu) api (disediakan) Allah yang dinyalakan, 104:6
yang (naik) sampai ke hati. 104:7
Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, 104:8
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. 104:9

*Tempat kembali mereka yang bertakwa*

– Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan, 78:31
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur. 78:32
dan gadis-gadis remaja yang sebaya, 78:33
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). 78:34
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta. 78:35
Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak, 78:36

– Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. 78:37

– Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. 79:40
maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). 79:41

– Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. 84:25

– Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar. 85:11

– Banyak muka pada hari itu berseri-seri, 88:8
merasa senang karena usahanya, 88:9
dalam surga yang tinggi, 88:10
tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. 88:11
Di dalamnya ada mata air yang mengalir. 88:12
Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, 88:13
dan gelas-gelas yang terletak (didekatnya), 88:14
dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, 88:15
dan permadani-permadani yang terhampar. 88:16

– Hai jiwa yang tenang. 89:27
Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoi-Nya. 89:28
Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaKu, 89:29
dan masuklah ke dalam surgaKu. 89:30

– Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari neraka itu, 92:17
yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, 92:18
padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, 92:19
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari karidhaan Rabbnya Yang Maha Tinggi. 92:20
Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan 92:21

– Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, 101:6
maka dia berada dala kehidupan yang memuaskan. 101:7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: