Skip to content

Maafkanlah, itu lebih memuliakanmu dan mendekatkanmu padaNya

nikmat dan bencana.png

Mutiara Juz 25

*Peringatan bagi yang tidak mau mengakui Al Quran, kebenaran yang Allah turunkan bagi umat manusia*

 – Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri; tetapi apabila ia ditimpa malapetaka maka ia banyak berdoa. 41:51

– Katakanlah, “Bagaimana pendapatmu jika (Al-Quran) itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?” 41:52

– Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? 41:53

– Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. 42:7

– Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 42:52

– (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaanNya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan. 42:53

– Sesungguhnya Kami (Allah) menjadikannya al-Quran bahasa Arab supaya kamu mengerti. 43-3

– Dan sesungguhnya ia dalam ibu kitab di sisi Kami (Allah), benar-benar tinggi, berhikmah. 43-4

*Bersatulah dalam agamaNya, dan jangan berpecah belah dengan perbedaan*

– Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakiNya ke dalam rahmatNya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong. 42:8

– Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)Nya orang yang kembali (kepadaNya). 42:13

– Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulunya (untuk menangguhkan azab) sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka, benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. 42:14

– Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNyalah kembali (kita).” 42:15

– Dan orang-orang yang membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima maka bantahan mereka itu sia-sia saja, di sisi Rabb mereka. Mereka mendapat kemurkaan (Allah) dan bagi mereka azab yang sangat keras. 42:16

– Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari Kiamat itu (sudah) dekat? 42:17

*Allah adalah sumber segala rizki dan kenikmatan. Mintalah nikmat di akhirat yang abadi, dan jangan hanya meminta untuk dunia yang sebentar.*

– Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambaNya; Dia memberi rezki kepada siapa yang di kehendakiNya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 42:19

– Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. 42:20

– Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang saleh (berada) di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. 42:22

– Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hambaNya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Katakanlah, “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. 42:23

– dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunianNya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. 42:26

– Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hambaNya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakiNya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hambaNya lagi Maha Melihat 42:27

– Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). 42:30

– Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong selain Allah. 42:31

*Kenikmatan yang kekal ada pada sisi Allah bagi orang-orang tertentu*

Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi:
-orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakkal. 42:36
-dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. 42:37
-Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. 42:38
-Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. 42:39

– Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. 42:40

*Kedzaliman akan mendapat balasan dari Allah. Lebih utama memaafkan kedzaliman tersebut.*

– Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. 42:42

– Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. 42:43

– Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 45:14

– Barangsiapa yang Mengerjakan amal yang saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Rabbmulah kamu dikembalikan. 45:15

*Janganlah asal mengikuti tradisi orang tua dan nenek moyang, karena belum tentu mereka ada di jalan kebenaran.*

– Dan demikianlah, Kami (Allah) tidak mengutuskan sebelum engkau seorang pemberi peringatan dalam suatu negeri, melainkan orang yang hidup mewah berkata, “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami atas satu umat (cara), dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.”

– (Rasul) berkata, “Apakah (begitu juga) kalau aku membawa untukmu yang lebih memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapat dari bapak-bapak kamu?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami ingkari apa yang kamu sampaikan.”

– Lalu Kami (Allah) siksa mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan itu. 43:23-25

**Kekayaan dunia bukan pertanda seseorang ada pada jalanNya, karena banyak yang sesat dengan kekayaan.*

– Dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata, “Ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang yang mengingkarinya.”

– Dan mereka berkata, “Mengapa tidak diturunkan al-Quran ini kepada seorang besar di dua negeri ini?”

– Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami (Allah) lah yang membagi-bagikan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan Kami (Allah) meninggikan derajat sebahagian mereka atas sebagian yang lain, agar sebagian mereka dapat bekerja (pada) sebahagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

– Dan kalau bukan karena manusia adalah umat yang satu, tentulah Kami (Allah) buatkan bagi orang yang kafir kepada ar-Rahman itu loteng perak dan tangga (perak) yang mereka naiki.

– Dan (perak juga) pintu rumah mereka, dan tempat duduk yang mereka bersandar atasnya.

– Dan perhiasan-perhiasan. Dan semua yang demikian itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan akhirat di sisi Rab (Tuhan)mu adalah bagi orang yang bertakwa.

– Siapa berpaling dari mengingat ar-Rahman, Kami tentukan baginya syaitan, maka ia (syaitan itu) menjadi teman baginya.

– Dan sesungguhnya mereka (syaitan-syaitan itu) benar-benar menghalangi mereka dari jalan, sedang mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk.

– Hingga apabila dia datang kepada Kami (Allah) dia berkata, “Aduhai, semoga antaraku dan kamu sejauh dua masyrik (barat dan timur), maka (syaitan itu) adalah sejahat-jahat teman.”

– Dan tidak memberi manfaat kepadamu pada hari itu, kerana kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersama-sama dalam azab.

– Maka apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli mendengar atau engkau memberikan petunjuk kepada orang yang buta dan kepada orang yang dalam kesesatan yang nyata? 43:30-40

*Bersabarlah dalam ketakwaan terhadapNya, karena kenikmatan abadi adalah pasti menjadi milik mereka yang takwa*

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam tempat yang aman,
(yaitu)
– di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;
– mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah.
– Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.
– Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)
– mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.
– Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,
– sebagai karunia dari Rabbmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. 44:51-57

*Banyak manusia berkata, hidup hanya sekali, dan menuhankan hawa nafsunya. Rugilah mereka di hari akhir.*

– Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmuNya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? 45:23

– Dan mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu,” dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. 45:24

– Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan dari mereka selain dari mengatakan, “Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. 45:25

– Katakanlah, “Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 45:26

– Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebathilan. 45:27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: